Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Datablad og tester

DATABLAD
Date of issue: 01.09.2016
Datablad ref: GJ

 1. Produktidentifikasjon
  Navn: Therrox Comfort & Therrox 500-2000
  Innhold: 100 % Polyester, nålet filt. Therrox Comfort er garantert fritt for kjemikalier, og derved fritt for latex og flamskyddsmedel.
 2. Leverandør
  Sabuni, Daniel Barthsvei 51, 3612 Kongsberg, Norge.
 3. Farlig innhold
  Dette produktet er IKKE å regnes som farlig. Det er ikke giftig ved normal behandling.
 4. Fysiske data
  Fysisk tilstand  fast
  Kokepunkt ikke aktuelt
  Smeltepunkt 130 grader C
  Damptrykk v/ 20 grader C ikke aktuelt
  Damptetthet ikke aktuelt
  % flyktighet under 0, 5%
  Utseende mørk grå
  Oppløselighet i vann ubetydelig
  Vekt 0,18 gram / c.c.
  Fordamping ikke aktuelt
  pH ikke aktuelt
  Lukt ingen
 5. Brann- og eksplosjonsfaredata
  Selvantennelsestemperatur 420 - 500 grader C
  Slukningsmiddel Carbon Dioxide, tørt skum
  Spesielle brannslukningsprosedyrer Standard Prosedyre for Klasse A branner,
  (bruk selvforsynte pusteapparater)
  Vanlig brann- og eksplosjonsfare ingen
  Farlige produkter ved forbrenning Karbon Monoxide, Karbon Dioxide
 1. Helsefare-data
  Konsekvenser ved overeksponering Ingen forventet ved normal handtering. Slip forsiktig for å unngå smelting.
  Terskelgrenseverdier ikke etablert
  Krise- og førstehjelpsprosedyrer ved: Oppsøk lege hvis nødvendig
  Innåndning -sørg for frisk luft
  Kontakt med øye -skyll med vann
  hudkontakt -vask med såpe og vann
  Svelging -ikke aktuelt
 2. Reaksjonsdata
  Stabilitetsforhold som må unngås ingen
  Reaktivitet Unngå kontakt med konsentrerte eller varme syrer
  Farlig polymerisering vil ikke skje
 3. Avfalls- eller lekkasjeprosedyrer
  Tiltak hvis materialet er skittent Hvis materialet IKKE er forurenset kan det vaskes og brukes om igjen.
  Deponering av avfall Deponering av avfall må gjøres iht gjeldene regler. Sanitær fyllplass er anbefalt.
 4. Informasjon om spesiell beskyttelse
  Hensiktsmessig hygienisk praksis Unngå innåndning av fibere eller støv.
  Personlig verneutstyr Vask grundig etter håndtering, og før man spiser, drikker eller røyker. Fjern forurensede klær, og vask dem før gjenbruk.
  Ved bearbeiding (f.eks. skjæring, sliping), bruk støvmaske, beskyttelseshansker,beskyttelsesbriller og hensiktsmessige klær.
  Engineering kontroll: Man må sørge for tilstrekkelig ventilasjon ved bearbeiding.
 5. Transportering
  Ingen spesielle krav
 6. Oppbevaring
  Lagres på et tørt sted ved en temperatur mellom 5 og 27 grader Celsius. Lagres unna varme og næringsmidler.

The information contained herein is furnished without warranty of any kind. Product users should make independent judgements of suitability of this information to ensure proper use and protect the Health & Safety of employees.

Before using any product, the label should be carefully read and current literature and information relating to the product consulted.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn